Artykuły

Uznawanie kwalifikacji zawodowych w Unii Europejskiej
Uznawanie kwalifikacji zawodowych w Unii Europejskiej
18 luty 2015
  Określenie reguł ubiegania się o europejską legitymację zawodową, czyli elektroniczny certyfikat kwalifikacji, który ułatwi proces uznawania kwalifikacji zawodowych w UE -... więcej

RegulaminRegulamin

                                                         § 1 
                                             Postanowienia ogólne

 
1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady organizacji 
Konkursu pt. „RANKING UCZELNI”, zwanego dalej „Konkursem”.
 
2. Organizatorem Rankingu uczelni jest Telewizja TVS sp. z o.o. z siedzibą na Placu
Grunwaldzki 12 w Katowicach, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem 0000261574, nr NIP 634-261-72-15 oraz REGON 240448097, zwana
w dalszej części Regulaminu – „Organizatorem”.

3. Ranking przeznaczony jest dla uczelni wyższych w Polsce.

4. Celem Rankingu jest wyłonienie najlepszych uczelni, które potrafią połączyć 
wysoką jakość nauki z praktyczną edukacją przygotowując absolwentów do 
przyszłej pracy i kariery.

5. W Rankingu oceniany będzie potencjał naukowy, innowacyjność, baza 
dydaktyczna, warunki studiowania oraz umiędzynarodowienie studiów.

6. Wyniki Rankingu posłużą kandydatom na studia, będąc dla nich źródłem 
rzetelnych informacji o uczelniach.

7. Ranking będzie prowadzony na utworzonym w tym celu portalu internetowym
www.rankinguczelnie.pl

8. Organizator - administrator portalu www.rankinguczelnie.pl nie ponosi 
odpowiedzialności za nadesłane treści.

9. Organizatorowi przysługuje prawo przeniesienia na osoby trzecie praw
i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, jak również udzielania 
licencji oraz wyrażania stosownych zezwoleń i/lub zgód na rozpowszechnianie 
koncepcji Rankingu jak również danych zgromadzonych w trakcie tworzenia 
Rankingu.
 
                                                         § 2 
                                          Uczestnictwo w rankingu

 
1. Uczestnictwo w Rankingu jest dobrowolne i bezpłatne.
 
2. W Rankingu uczestniczyć mogą wszystkie uczelnie wyższe w Polsce.

3. Organizator przed przeprowadzeniem Rankingu prześle zaproszenie do udziału
w projekcie drogą poczty tradycyjnej oraz elektronicznej wszystkim uczelniom 
wyższym w Polsce. 

4. Uczelnie zainteresowane wzięciem udziału w Rankingu muszą się zarejestrować 
na stronie internetowej www.rankinguczelnie.pl

5. W przypadku chęci uczestnictwa w rankingu, po dokonaniu rejestracji przedstawiciel
Uczelni zobowiązany jest do odpowiedzi na wszystkie pytania znajdujące się w ankiecie

6. Pytania służące do przeprowadzenia Rankingu podzielone są na dwie części:

a) część ogólną, którą wypełniają wszystkie uczelnie biorące udział w Rankingu;

b) część kierunkową, którą wypełniają wszystkie uczelnie, uwzględniając charakter 
prowadzonych przez nich kierunków.

7. Warunkiem uczestnictwa w Rankingu jest wypełnienie obu części ankiety.

8. Uczelnie biorące udział w Rankingu jednocześnie oświadczają, iż wszystkie dane 
podawane podczas wypełniania ankiet są zgodne z prawdą.

9. Przesłanie propozycji (zgłoszenia) jest równoznaczne z zapoznaniem się
z niniejszym Regulaminem oraz z akceptacją przez uczelnię Regulaminu w całości 
nadto zobowiązaniem uczelni do przestrzegania określonych w nim zasad. 
                                                       

                                                         § 3 
                               Ogólne zasady oceny uczelni w rankingu


 
1. W Rankingu uczelnie oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:
rodzaju kierunków studiów, studiów podyplomowych, jakości i ilości kadry 
naukowej, prowadzenia i finansowania doktoratów i badań naukowych, bazy 
dydaktycznej, umiędzynarodowienia Uczelni, wyposażenia biblioteki, warunków 
studiowania, działalności biura karier i instytucji wspomagających studentów, 
rodzaju stypendiów, dodatkowej działalności Uczelni oraz działalności studentów.

2. W części ogólnej Rankingu brane są pod uwagę tylko punkty zdobyte przez wypełnienie 
ankiety ogólnej. 

3. W części kierunkowej Rankingu brane są pod uwagę punkty zdobyte przez wypełnienie 
ankiet związanych z poszczególnym charakterem kierunków studiów prowadzonych 
przez uczelnię.

4. Zdobyta ilość punktów w części ogólnej Rankingu warunkuje umiejscowienie uczelni
w odpowiednim miejscu na liście rankingowej.

5. Zdobyta ilość punktów w części kierunkowej Rankingu warunkuje umiejscowienie uczelni 
w odpowiednim miejscu na liście związanej z poszczególnym kierunkiem studiów.

6. Wyniki Rankingu zostaną opublikowane na stronie Organizatora 
www.rankinguczelnie.pl.
 
                                                         § 4
                                                       Skargi1. Ewentualne reklamacje dotyczące Rankingu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na 
adres Organizatora z dopiskiem „ranking-reklamacja” w terminie do 7 dni od dnia 
ogłoszenia wyników rankingu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla 
pocztowego).

2. Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora nastąpi w ciągu 30 dni od daty ich 
wpływu do siedziby Organizatora.

 
                                                         § 5
                                           Postanowienia końcowe

 
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Rankingu.
Treść Regulaminu będzie dostępna na stronie www.rankinguczelnie.pl oraz w siedzibie 
Organizatora. 
 
2. Biorąc udział w Rankingu uczestnik potwierdza, że akceptuje Regulamin. 

3. Niniejszy Regulamin jest prawnie wiążący, a materiały reklamowe i promocyjne 
dotyczące promocji Rankingu mają wyłącznie charakter informacyjny.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie 
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

5. Wszelkie spory wynikłe w związku z Rankingiem będą rozstrzygane przez Sąd 
właściwy dla strony pozwanej.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) problemy w funkcjonowaniu Rankingu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których 
Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub 
którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze 
zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;

b) przerwy w funkcjonowaniu Rankingu zaistniałe z przyczyn technicznych lub 
niezależnych od Organizatora;

c) udział w Rankingu niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym 
spowodowane.

d) treść wiadomości wysyłanych przez uczelnie w ramach Rankingu,

e) zgłaszanie się do Rankingu przez osoby nieuprawnione do działań prawnych w imieniu 
uczelni, użytkowania komputera, poczty e-mailowej, telefonu,f) szkody powstałe na skutek wykonania nieprawidłowego zgłoszenia do Rankingu,

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany
przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli 
na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Rankingu.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 30-06-2013 r.                                                      


                                                         

Partnerzy

Nat Geo Wild
Radio Egida
Suplement
Manko
Maturowo.edu.pl
National Geographic Channel
Zielona Linia
Notatek.pl
Kancelaria Prawa Ślązak, Zapiór i Wspólnicy